PL

W związku z komunikatem Instytutu Pamięci Narodowej wydanym po zakończeniu piątego etapu prac poszukiwawczych na Górkach Czechowskich w Lublinie, w rejonie tzw. mogiły legionisty w miejscach wskazanych w raporcie płk. Rudolfa Ostrzyńskiego spółka TBV Investment, informuje, że teren ten nie jest własnością spółki, gdyż w 2019 roku został przekazany Gminie Lublin i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego zakwalifikowany jako teren zielony. Oznacza to, że na tym terenie o powierzchni 75 ha z mocy prawa nie jest możliwa żadna inwestycja budowlana, poza realizacją parku naturalistycznego.

Należy podkreślić, że teren stanowiący własność spółki TBV Investment i przeznaczony pod inwestycje budowlane, nie był wskazywany w relacjach świadków jako obszar, na którym dokonywano egzekucji i na którym mogłyby znajdować się miejsca pochówków ich ofiar nie jest objęty śledztwem IPN.

Wszelkie prace realizowane przez spółkę TBV Investment w ramach budowy parku były i są realizowane zgodnie z zaleceniami IPN i pod nadzorem archeologa wyznaczonego przez Urząd Wojewódzki w Lublinie.

Spółka TBV Investment od samego początku wyraża pełną gotowość do współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej i popiera sugestię płk. Rudolfa Ostrzyńskiego zawartą w jego opracowaniu, na podstawie którego prowadzone były przez IPN badania na Górkach Czechowskich, z której wynika, że w przypadku odnalezienia szczątków ludzkich „jeśli są to żołnierze polscy, to należy się, by je ekshumować i pochować z honorem we wspólnej kwaterze na cmentarzu przy ul. Lipowej”.


ANG

In connection with the statement issued by the Institute of National Remembrance (IPN) after the completion of the fifth stage of search works at Górki Czechowskie in Lublin, in the area of the so-called legionnaire’s grave at the locations indicated in the report of Colonel Rudolf Ostrzyński, TBV Investment company informs that this area is not owned by the company, as it was transferred to the Municipality of Lublin in 2019 and classified as a green area in accordance with applicable local laws. This means that no construction investment is possible on this 75-hectare area by virtue of the law, except for the establishment of a nature park.

It should be emphasized that the area owned by TBV Investment and designated for construction investments was not indicated by witnesses in their testimonies as the area where executions were carried out or where the graves of their victims could be located. This area is not subject to investigation by the IPN.

All works carried out by TBV Investment as part of the park construction have been and are being conducted in accordance with the recommendations of the IPN and under the supervision of an archaeologist appointed by the Voivodeship Office in Lublin.

From the very beginning, TBV Investment has expressed full readiness to cooperate with the Institute of National Remembrance and supports the suggestion of Colonel Rudolf Ostrzyński contained in his report, based on which the IPN conducted research at Górki Czechowskie, which states that in the case of finding human remains, „if they are Polish soldiers, it is appropriate to exhume them and bury them with honor in a common grave at the Lipowa Street cemetery.”