Regulamin konkursu

„Twoja ławka w Parku Górki Czechowskie”

1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest TBV Investment z siedzibą w Lublinie, ul. Pana Balcera 6b, www.gorkiczechowskie.pl, www.facebook.pl/parkgorkiczechowskie (dalej „Organizator”).
2. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Twoja ławka w Parku Górki Czechowskie”
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm).5
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Polski.
5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja powołana przez Organizatora (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez Organizatora.
6. Konkurs trwa od 30 kwietnia 2021 r. do 15 czerwca 2021 r. Wybór Zwycięzcy Konkursu odbędzie się 16 czerwca 2021 r. Zwycięzców będzie 3. Zwycięzcy zostaną wybrani przez Komisję Konkursową, o której mowa w § 1 ust. 6 Regulaminu.

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci razem z opiekunami prawnymi.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres konkurs@gorkiczechowskie.pl lub opublikowanie na profilu FACEBOOK (oznaczając w poście @parkgorkiczechowskie lub używając #parkgorkiczechowskie) pracy plastycznej, która realizuje temat: Ścieżka na Górkach Czechowskich – zielone miejsce w Lublinie”.
4. Prace plastyczne przesyłane powinny być do 15 czerwca 2021 r.

3. Komisja konkursowa

1. Kontroli prawidłowości przebiegu całego Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z osób wskazanych przez Organizatora dla celów związanych z niniejszym Konkursem.
2. Z czynności Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół z wyszczególnieniem Zwycięzcy Konkursu. innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie).
3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie wyraża zgodę na bezpłatne, bezwarunkowe i bezterminowe przeniesienie majątkowych praw autorskich do treści nadesłanych zdjęć na rzecz Organizatora na następujących polach eksploatacji: wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie.
4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na umieszczenie swojego wizerunku na portalu Facebook i Instagram.

4. Nagrody w Konkursie

1. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe w postaci przypisanej imiennie ławki przy ścieżce terenowej Park Górki Czechowskie
2. Przyznane nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju.
3. Zwycięzca nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody w Konkursie na osoby trzecie.
4. Wybrane przez nas trzy rodziny z najlepszymi pracami otrzymają swoje własne ławki, na których zostanie umieszczona specjalna imienna tabliczka. Dodatkowo:
pierwsze miejsce – otrzyma bon do sklepu Decathlon o wysokości 1000 zł
drugie miejsce – otrzyma bon do sklepu Decathlon o wysokości 500 zł
trzecie miejsce – otrzyma bon do sklepu Decathlon o wysokości 250 zł

5. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród w konkursie

1. Po zakończeniu konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 3 zwycięzców, którym zostanie przyznana nagroda, o której mowa w § 4.
2. Ogłoszenie Zwycięzcy Konkursu nastąpi na oficjalnym fanpage’u Park Górki Czechowskie Ogłoszenie zwycięzcy wiąże się z opublikowaniem danych osobowych Zwycięzcy w postaci: imienia, nazwiska.
3. Nagroda zostanie przekazana w terminie 14 dni roboczych od dnia ogłoszenia zwycięzcy.
4.W przypadku nieodebrania Nagród przez Zwycięzcę, Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.

6. Przetwarzanie danych osobowych

1.Uczestnicy zgłaszając udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO.
4. Dane osobowe będą przechowywane w okresie trwania konkursu i przez miesiąc od dnia jego zakończenia, a następnie nie będą dalej przetwarzane.
5. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do GIODO jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

7. Tryb składania reklamacji

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: konkurs@gorkiczechowskie.pl

8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.gorkiczechowskie.pl
2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestników.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
4. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
5. Wszelkie spory między Organizatorem Konkursu i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.