W dniu 27 marca br. Sąd Okręgowy w Lublinie oddalił zgłoszony przez mieszkańca Lublina wniosek o zakazanie TBV Investment Sp. z o.o. prowadzenia kampanii referendalnej w przyjętej dotąd formie. W postanowieniu Sąd wskazał, że oddalił ten wniosek, wskazując na jego bezzasadność. Sąd podkreślił okoliczność braku przedstawienia przez Wnioskodawcę jakiegokolwiek materiału potwierdzającego zasadność któregokolwiek z zarzutów zawartego we wniosku. Wyrok jest nieprawomocny.

Wnioskodawca zarzucił TBV Investment Sp. z o.o. nierzetelne prowadzenie kampanii referendalnej, zamieszczanie materiałów propagandowych i agitacyjnych, które nie zawierają szczegółowych informacji na temat obecnych możliwości zagospodarowania 30 ha Górek Czechowskich, brak dokładnych danych o planowanych inwestycjach mieszkalnych, a także szczegółów dotyczących działań na rzecz środowiska. Ponadto według Wnioskodawcy czarno-białe zdjęcia zamieszczone przez Spółkę w ulotce w formie wydania gazetowego i fotografie pokazane na bilbordach nie pokazują obecnego stanu terenu dawnego poligonu.

Sąd odrzucił wniosek, a w uzasadnieniu podkreślił, że na materiałach graficznych TBV Investment Sp. z o.o. budynki są widoczne. Ponadto Spółka informuje zarówno o treści pytania referendalnego, które zawiera sformułowanie o możliwości powstania zabudowy mieszkalno-usługowej na 30 ha sąsiadujących z terenem parku, jak i szczegółowo opisuje, na czym polega zmiana zagospodarowania tego miejsca. Sąd potwierdził również, że TBV Investment Sp. z o.o. poprzez współpracę ze specjalistami, jak prof. dr hab. Marian Harasimiuk, włącza się w plan ochrony środowiska naturalnego Górek Czechowskich. Ponadto wskazał, że przyrzeczenie publiczne utworzenia i przekazania parku naturalistycznego Miastu Lublin za 1 zł przed zakończeniem budowy budynków mieszkalnych, podpisane przez Wojciecha Dziobę, prezesa TBV Investment Sp. z o.o., w dniu 26 marca br. to gwarancja wiarygodności zobowiązania się przez Spółkę w tym zakresie. .

W związku z powyższym oświadczamy, że udostępniane przez Spółkę w kampanii informacyjnej materiały związane z referendum lokalnym zaplanowanym na 7 kwietnia br. opierają się na sprawdzonych źródłach dotyczących stanu przeszłego i obecnego Górek Czechowskich – zarówno w powszechnie dostępnych dokumentach wydanych przez Urząd Miasta, jak i opracowaniach badań i analizach przeprowadzonych przez specjalistów poszczególnych dziedzin, m.in. przyrodników, architektów, ekonomistów. Z uwagi na specyfikę referendum lokalnego, tj. skierowanie pytania do wszystkich mieszkańców miasta, wykorzystujemy dostępne i prawnie dopuszczalne metody informowania lublinian o nadchodzącym referendum, jego przedmiocie oraz o naszym stanowisku jako właściciela Górek Czechowskich i inwestora planowanych działań. W zaproponowanym przez nas projekcie zmian Górek Czechowskich widzimy olbrzymi potencjał rozwoju Lublina i podniesienie jakości życia mieszkańców tego miasta. Jednocześnie nie zgadzamy się na próby dyskredytowania wizerunku TBV Investment Sp. z o.o. w oczach mieszkańców, sprzeciwiamy się wprowadzaniu mieszkańców Lublina w błąd, a tym bardziej rozpowszechnianiu błędnych informacji na temat naszej kampanii informacyjnej i statusu Górek Czechowskich.

Dlatego zachęcamy wszystkich lublinian do zapoznania się z informacjami udostępnianymi na naszej stronie i w materiałach referendalnych, a także do dyskusji zarówno w mediach społecznościowych, jak i poprzez kontakt z nami.

Zarząd TBV Investment Sp. z o.o.