Lublin 5 kwietnia 2019 r.

Szanowny Pan

Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin

Szanowny Panie Prezydencie,

w związku z prowadzoną obecnie w Lublinie kampanią referendalną dotyczącą Górek Czechowskich wyrażamy sprzeciw wobec nieuczciwych praktyk stosowanych przez przeciwników proponowanego przez nas kompromisu. Dotyczy to w szczególności dzisiejszego (5 kwietnia 2019 r.), masowego rozpowszechniania w Lublinie nieprawdziwych informacji w formie ulotek przygotowanych przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka, którego prezesem jest Pan Krzysztof Gorczyca. Z uwagi na ostatni dzień kampanii referendalnej niemożliwe jest dochodzenie ochrony sądowej przed nieprawdziwymi informacjami referendalnymi.

Nasz sprzeciw wynika z faktu, że w dn. 2 kwietnia br. Sąd Okręgowy w Lublinie w sprawie wniosku TBV Investment Sp. z o.o. o wydanie orzeczenia w trybie art. 35 ustawy o referendum lokalnym przeciwko Krzysztofowi Gorczycy, prezesowi Towarzystwa dla Natury i Człowieka, orzekł, że powtarzane przez Krzysztofa Gorczycę informacje są nieprawdziwe. Dotyczy to zdania, jakoby głos oddany w referendum lokalnym w dniu 7 kwietnia 2019 roku na „nie” był głosem za dużym, 100-hektarowym parkiem, takim, jaki od lat sześćdziesiątych jest tam planowany. Sąd podniósł w uzasadnieniu, że „uczestnik postępowania w sposób bezprawny posłużył się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi stwierdzeniami, które w istotnym stopniu mogą wprowadzić odbiorców w błąd”. Wyrok Sądu Apelacyjnego jako Sądu drugiej instancji, zgodnie z którym Krzysztof Gorczyca został zobowiązany do opublikowania oświadczenia o nieprawdziwości swoich słów, uprawomocnił się w dniu dzisiejszym, tj. 5 kwietnia 2019 r.

Tymczasem dziś w Lublinie rozpowszechniane są ulotki podpisane przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka podające kolejne nieprawdziwe informacje, które mogą lublinian wprowadzić w błąd przed głosowaniem:

– 7 kwietnia głosujemy „o likwidacji 30 ha terenów zielonych”,

– „Nie wiadomo kiedy [park – przyp. TBV] będzie otwarty”,

– „Z 75 ha parku, zwarty teren zielony miałby ok. 40 ha”,

– „ok. 4 ha – budynki sportowe i rekreacyjne (budowa „wielkiego stadionu” nie jest realna – takich obiektów nie budują komercyjni inwestorzy)”.

W pytaniu referendalnym jest mowa o zmianie obecnie dopuszczonego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rodzaju zabudowy z usługowej, komercyjnej i sportowo-rekreacyjnej na zabudowę mieszkalno-usługową na nie więcej niż 30 ha terenu tzw. Górek Czechowskich. Ponadto w przyrzeczeniu publicznym złożonym przez TBV Investment sp. z o.o. w obecności mediów i notariusza określiliśmy termin otwarcia parku w terminie pięciu lat od rozpoczęcia pierwszego etapu inwestycji mieszkaniowych na Górkach Czechowskich. Park ten będzie jednym obszarem, w którym znajdą się trzy strefy o różnym przeznaczeniu.

Autorzy tej ulotki nie podają też dowodów na stwierdzenia dotyczące wzrostu odczuwalności upałów  czy pogorszenie jakości powietrza, kwestionując jednocześnie badania przeprowadzone przez GIS Expert. Ulotka jest utrzymana w stylu wiarygodności poprzez cytowanie trojga naukowców z UMCS, w tym prof. Mariana Harasimiuka.

Przez całą kampanię zależało nam na tym, aby była ona prowadzona rzetelnie, z zachowaniem wzajemnego poszanowania. Oczekiwaliśmy merytorycznego dialogu, a nie pomówień czy licznych aktów wandalizmu, jak niszczenie materiałów reklamowych lub zrywanie plakatów, którego doświadczaliśmy ze strony osób nam przeciwnych.

W powyżej opisanym działaniu widzimy dodatkowo celowe nierespektowanie prawa i naigrywanie się z powagi sądu. Jest to niepokojące w kontekście przyszłości Lublina i jego rozwoju, który może być hamowany przez osoby i organizacje pozarządowe pokazujące społeczeństwu, że prawo można traktować wybiórczo, a zamiast dialogu wykorzystywać kłamstwa, półprawdy i wprowadzanie innych w błąd. Dlatego pragniemy zwrócić uwagę Pana Prezydenta na tego typu praktyki, których masowa skala niestety może mieć negatywny wpływ na końcowy wynik referendum. Pragniemy podkreślić, iż wygraliśmy wszystkie sprawy sądowe prowadzone w trybie referendalnym, co oznacza, że kampania przez nas prowadzona odbywała się w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i była oparta na prawdziwym oraz rzetelnym komunikacie skierowanym do mieszkańców Miasta Lublina.

Z poważaniem

Wojciech Dzioba

Prezes TBV Investment Sp. z o.o.