Konkurs

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie na nazwę dla parku na Górkach Czechowskich. Otrzymaliśmy wiele ciekawych i kreatywnych propozycji. Do finału ostatecznie przeszło 5 osób, do których powędrują podwójne wejściówki na najbliższy mecz Speed Car Motor Lublin

Drodzy laureaci, zachęcamy do zajrzenia do swoich skrzynek mailowych.

Gratulujemy Panu Jarosławowi, Hannie, Alicji, Marcinowi i Annie.

Jedna z laureatek, Pani Hanna, napisała nawet wiersz o parku, który prezentujemy poniżej.

TBV – To Będzie V(w)yborne,
To Będzie V(w)spaniałe,
gdy stworzycie park, na tym areale.

Dzieci nie będą po Lublinie się błąkały,
tylko po parku radośnie i wesoło biegały.
My dorośli rozciągniemy mięśnie po pracy zastałe,
a z nami psiaki te duże, średnie i te małe.

Pomysł jest cudowny i niebywały,
bo też i chomik zostanie z nami ocalały.

Piękne kwiaty i cudowne drzewa pozostaną całe,
tego właśnie potrzebuje lubelskie społeczeństwo nieśmiałe.
Pachnący, przyjazdy, rodzinny park powstanie,
Tak Tak TBV – To Będzie V(w)spaniałe !!!

REGULAMIN KONKURSU NA NAZWĘ DLA PROPONOWANEGO
PARKU NA GÓRKACH CZECHOWSKICH

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.

1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest TBV Investment Sp. z o.o., ul. Pana Balcera 6b, 20-631 Lublin, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Celem konkursu jest wyłonienie nazwy dla proponowanego parku naturalistycznego na terenie Górek Czechowskich, zwanego dalej „Parkiem”.
3. Termin nadsyłania propozycji nazw: od dnia 26 marca do 4 kwietnia 2019 roku do godz. 15:00 za pośrednictwem adresu e-mail park@gorkiczechowskie.pl.
4. Nagrodą w Konkursie jest 5 podwójnych wejściówek na mecz Speed Car Motor Lublin w dniu 7 kwietnia br. na stadionie miejskim (al. Zygmuntowskie 5).
5. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie fb.pl/Park na Górkach Czechowskich.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
§2. Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Udział w konkursie osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna na wzięcie udziału w konkursie.
3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz akceptują Regulamin w całości i bez zastrzeżeń.

§3. Zgłoszenia do konkursu

1. Jeden uczestnik może przesłać dowolną ilość propozycji nazw.
2. Propozycję nazwy parku wraz z jej uzasadnieniem oraz hasło promocyjne należy wysłać e-mailem na adres: park@gorkiczechowskie.pl. Temat wiadomości: KONKURS NA NAZWĘ PARKU NA GÓRKACH CZECHOWSKICH.
3. Nazwa powinna:

1) nawiązywać do tradycji miasta i/lub
2) eksponować atuty związane z położeniem geograficznym Parku i/lub
3) wizualizować park i/lub
4) podkreślać jego walory przyrodnicze

4. W e-mailu zgłoszeniowym powinno znaleźć się imię i nazwisko autora oraz telefon kontaktowy, a także skan oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na potrzeby Konkursu stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu.
5. Propozycja nazwy wraz z uzasadnieniem oraz hasło, przesłana e-mailem, do którego nie dołączono oświadczenia, o którym mowa w pkt 10, lub w którym nie wskazano wymaganych danych osobowych nie będzie brana pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursu.
6. Uczestnik konkursu w odpowiedzi na zgłoszenie otrzyma e-mail zwrotny potwierdzający udział w Konkursie.

§4. Zasady konkursu

1. Najciekawsze propozycje nazw oraz haseł promocyjnych będą systematycznie w trakcie trwania Konkursu umieszczane w serwisie www.gorkiczechowskie.pl oraz fb.pl/Park na Górkach Czechowskich.
2. W przypadku zgłoszenia do konkursu identycznych lub bardzo podobnych nazw przez Uczestników, zakwalifikowana do Konkursu zostanie tylko ta nazwa, która dotarła do Organizatora jako pierwsza (decyduje data otrzymania maila).
3. Nadesłane nazwy będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora.
4. Kryteria oceny są subiektywne i zależą wyłącznie od preferencji członków komisji konkursowej.
5. Przy ocenie nazw będą brane pod uwagę: oryginalność, dopasowanie do charakteru i specyfiki parku naturalistycznego, a także spójność z polityką komunikacji Organizatora.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 5 kwietnia 2019 r. i zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.gorkiczechowskie.pl oraz fb.pl/Park na Górkach Czechowskich. Zwycięzca zostanie powiadomiony także mailowo lub telefonicznie najpóźniej następnego dnia roboczego.
7. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.
8. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
9. Nagroda zostanie przekazana autorowi zwycięskiej nazwy w siedzibie Organizatora lub w inny ustalony ze zwycięzcą sposób.
10. Przekazanie nagrody nastąpi pod warunkiem uprzedniego zawarcia przez Laureata umowy z Organizatorem, przenoszącej na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nazwy oraz prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań nazwy, na warunkach określonych w § 5.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych.

§5. Prawa autorskie i majątkowe

1. Wysłanie propozycji nazwy przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że przysługiwaniu praw autorskich oraz, że zgłaszając nazwę nie narusza praw osób trzecich, a także, że nazwa ta nie była nigdzie publikowana, nie brała udziału w żadnym innym konkursie, ani nie stanowi zastrzeżonego znaku towarowego.
2. Wysłanie propozycji nazwy przez Uczestnika Konkursu oznacza, w związku z możliwością publikacji najciekawszych nazw na stronie www.gorkiczechowskie.pl oraz fb.pl/Park na Górkach Czechowskich, udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej wyłącznej licencji na korzystanie z przedmiotowej nazwy przez Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, w szczególności nieograniczone rozpowszechnianie w serwisie www.gorkiczechowskie.pl oraz fb.pl/ Park na Górkach Czechowskich, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i remitowanie.
3. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 kodeksu cywilnego Organizator zastrzega sobie nabycie – z chwilą wydania Nagrody – autorskich praw majątkowych do zgłoszonych w Konkursie i nagrodzonych nazw, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu przenosi z tą chwilą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nazwy na następujących polach eksploatacji:

1) używanie jej jako nazwy parku,
2) trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;
3) wprowadzanie do obrotu, użyczanie, a także rozpowszechnianie w inny sposób, w tym jej publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
4) wykorzystywanie w dowolny sposób w celach informacji, promocji, reklamy i marketingu, w tym reklamy (promocji, informacji) zewnętrznej, prasowej, kinowej, jak też realizowanej poprzez nadawanie przewodowe i bezprzewodowe we wszystkich stacjach radiowych i telewizyjnych, a także przy użyciu satelity, platform cyfrowych i multipleksów, w sieci Internet, w systemie real audio, w telefonii oraz telewizji cyfrowej, przez RDS i DAB oraz w mediach interaktywnych.

4. Nagrodzony Uczestnik z chwilą wydania nagrody przeniesie na Organizatora także prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań nazwy, tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.
5. Wynagrodzenie za przeniesienie praw, o którym mowa w ust. 2-4, zawiera się w wartości otrzymanej nagrody w Konkursie.
6. Nagrodzony Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora.

§6. Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników:

1) imię i nazwisko,
2) adres e-mail,
3) numer telefonu kontaktowego.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w Regulaminie (żądania ich usunięcia), Organizator wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie, co jest równoznaczne z odmową przekazania nagrody.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia i żądania usunięcia.
4. Administratorem danych jest Organizator.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6.

1. Organizator, pozyskując dane osobowe Uczestników Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25 maja 2018r.).
2. Organizator informuje Uczestników Konkursu o zasadach przetwarzania ich danych osobowych dla potrzeb organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu. Klauzula informacyjna stanowi załączniki nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. Niezależnie od powyższego, Organizator Konkursu zwraca się do Uczestników o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów promocji wyników oraz informowania o przebiegu Konkursu. Wzór oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną stanowi załączniki nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Pliki do pobrania

Załącznik 1 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 2 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych