„Opinia (RDOŚ) wskazuje wręcz, że pozytywnym skutkiem ustaleń studium będzie zwiększenie wartości wskaźnika zieleni normatywnej do 48m2 na mieszkańca, a wskaźnika zieleni ogółem na prognozowaną liczbę ludności do ok. 142m2 na mieszkańca. (…) wskazuje się na dwukrotny wzrost terenów zielonych”

Fragment uzasadnienia wyroku NSA z dnia 17 lutego 2021 r.